Psykologtjänst Stockholm

Specifikt anpassade insatser - individ, grupp och organisation

Journal, sekretess och dataskydd

Psykologisk behandling faller under Hälso- och sjukvårdslagen enligt vilken psykologer är ålagda att föra journal. Det innebär att psykologer för anteckningar i journal över kontakt och samtal med klient. Journalen är sekretessbelagd. Läs mer nedan om lagstiftning gällande dataskydd, tystnadsplikt och sekretess.

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från 25 maj 2018. Den  syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla sådana uppgifter som indirekt eller direkt kan kopplas till en enskild person. Utöver dataskyddförordningen finns även andra regler, vilka gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler - Patientdatalagen - och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt - Patientsäkerhetslagen.

Vid frågor kring företagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig direkt till mig. Legitimerade psykologer är lagstadgat skyldiga att dokumentera psykoterapi och annan psykologisk  behandling genom att föra journal enligt Patientdatalagen. Alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. Lagringstiden enligt Patientdatalagen är 10 år. Därefter raderas journalen. För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. Uppgifter lämnas endast ut i enskilda fall om du samtycker eller så begär. I särskilda fall har verksamheten enligt lag skyldighet att lämna ut uppgifter. Vid misstanke om allvarliga brott har polis lagstadgad rätt att begära ut uppgifter - och det gäller även socialtjänst; enligt Socialtjänstlagen, om ett barn far illa, Socialförsäkringsbalken eller när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende. För alla patientuppgifter, både sådana som du lämnar och sådana som används i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Psykologtjänst Stockholm använder ett slutet och krypterat journalsystem som inte är kopplat till andra vårdgivare. Policyn är att kontakt via e-post och SMS endast ska röra tidsbokning, önskemål om kontakt, ny tid, ändrad tid eller avbokning - vilket i synnerhet gäller då företaget kontaktar klient. 


Egen handledning

Egen handledning utgör en kvalitetssäkring. Handledning äger rum enskilt och tillsammans med kollegor som också omfattas av sekretesslagstiftningen.